CHOOSE THE BEST PACKAGE FOR YOUR VEHICLE

CHOOSE THE BEST PACKAGE FOR YOUR VEHICLE

ແພັກເກດປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການບຳລຸງຮັກສາລົດ


ແພັກເກດປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບລົດ ຈາກົວ ປະກອບມີ
- ພຣາຍມາຣີ່: ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ກອງເຄື່ອງ
- ໂປຣ: ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ກອງເຄື່ອງ ແລະ ກອງແອ
- ພຣີມຽມ: ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ກອງເຄື່ອງ, ກອງແອ ແລະ ກອງອາກາດ

ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບແພັກເກດປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ຮັບການຕັ້ງສູນລໍ້ ແລະ ຕັ້ງທ່ວງລໍ້ລົດ

ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

EXTENDED WARRANTY

EXTENDED WARRANTY

ຂັບຂີ່ຢ່າງໝັ້ນໃຈກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຍາວນານ ດ້ວຍການເພີ່ມເວລາການຮັບປະກັນລົດ


ທາງເລືອກໃນການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນລົດ ປະກອບມີ
- ການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນລົດແບບ Optional New Car
- ການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນລົດແບບ Renewal
- ການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນລົດແບບ Over The Counter

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມກັບພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນລົດທີ່ເໝາະກັບລົດຂອງທ່ານ

ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ